Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky jazykových kurzov

Úvodné ustanovenia
 1. Poskytovateľ kurzu je fyzická osoba, ktorá vykonáva svoju činnosť na základe Osvedčenia o živnostenskom podnikaní s číslom 820-79758.
 2. Účastník kurzu je fyzická osoba, spôsobilá na právne úkony, so záujmom o zlepšenie svojich jazykových alebo iných schopností.
 3. V prípade neplnoletého účastníka jazykového alebo iného kurzu je osobou spôsobilou na právne úkony jeho zodpovedný zástupca.
 4. Účastník kurzu, resp. jeho zodpovedný zástupca prejavil vôľu navštevovať kurz.

 

Prihlásenie do kurzu
 1. Účastník kurzu, resp. jeho zákonný zástupca uznávajú tieto podmienky prihlásením sa na niektorý z kurzov. Prihlásenie do kurzu sa stáva záväzným v momente, kedy sa študent zúčastní prvej hodiny.
 2. Všetky aktuálne zľavy je možné si uplatniť pri objednávaní kurzu alebo doučovania, resp. pri jeho platení. Zľavy už nie je možné uplatniť po uhradení kurzovného. Poskytované zľavy sa nekumulujú. Je možné využiť najvyššiu možnú zľavu.

Platba
 1. Kurzovné je splatné v plnej výške najneskôr jeden pracovný deň pred zahájením kurzu, a to:
 • V hotovosti na adrese pobočky Mundis jazykovej školy.
 • Prevodom na účet SK6709000000005077941522 vedeným v Slovenskej sporiteľni. Dňom platby sa rozumie dátum pripísania kurzovného na účet Mundis jazykovej školy.
 1. Kapacita kurzov je obmedzená a prednosť majú tí uchádzači, ktorí zaplatili skôr ako ostatní.
 2. Účastníkovi ktorý nebude mať uhradené kurzovné pred samotným začiatkom kurzu resp. túto skutočnosť nebude vedieť preukázať pri nástupe do kurzu, nebude umožnené zúčastniť sa výučby.
 3. Náklady na kúpu učebnice pri jazykových kurzoch nie sú zahrnuté v cene kurzu. Učebnicu odporúčame zakúpiť si až po prvej vyučovacej hodine.

 

Zaradenie do skupín
 1. Zaradenie do jazykového kurzu určitého stupňa si určí účastník kurzu podľa vlastného uváženia. Na vlastné požiadanie môže vyplniť rozdeľovací test a/alebo byť preskúšaný lektorom.
 2. Počet účastníkov jazykového kurzu závisí od jeho typu. Pri všeobecných jazykových kurzov je maximálny počet účastníkov 8.
 3. Poskytovateľ Mundis jazyková škola môže z dôvodu naplnenia kapacít kurzov  odmietnuť prijať ďalších účastníkov.
 4. Poskytovateľ Mundis jazyková škola si vyhradzuje právo neotvoriť kurz s počtom účastníkov nižším ako 2. Pokiaľ sa konkrétny termín kurzu o ktorý mal účastník záujem pre malý počet účastníkov neotvoril, bude účastníkovi ponúknutý iný termín. V prípade ak by ani tento účastníkovi nevyhovoval, bude mu vrátený poplatok za kurz v plnej výške.
 5. Mundis jazyková škola si vyhradzuje právo vylúčiť účastníka z kurzu bez náhrady, a to v prípade, že svojim chovaním ohrozuje majetok alebo zdravie ostatných účastníkov kurzu alebo zamestnancov Mundis jazykovej školy alebo závažným spôsobom narušuje priebeh kurzu.
 6. Mundis jazyková škola je oprávnená vylúčiť účastníka z kurzu aj v prípade, ak účastník neuhradí dohodnuté kurzovné v lehote jeho splatnosti.

Účasť na výučbe a vymeškané hodiny
 1. Účasť na kurze nie je povinná.
 2. Za neúčasť účastníka na výučbe neposkytuje Mundis jazyková škola akúkoľvek finančnú či inú kompenzáciu.
 3. Vymeškávanie výučby účastníkom nie je dôvodom na pomerné zníženie ceny kurzu alebo vrátenie časti poplatku.
 4. Vymeškané hodiny účastníkom nie je možné nahrádzať, prenášať do iného obdobia, ani ich nahrádzať s inými skupinami.

 

Prázdniny a sviatky
 1. Výučba neprebieha počas štátnych sviatkov, Veľkej noci a počas vianočných prázdnin. O prípadných ďalších voľnách je účastník kurzu však informovaný telefonicky, mailom alebo prostredníctvom oznamu na webovej alebo fb stránke. Prázdniny a voľná nie sú zahrnuté do hodinovej dotácie kurzu, tzn. že je s týmito dňami počítané vopred a študent o žiadne hodiny nepríde.

 

Certifikáty a potvrdenia
 1. Každý účastník jazykového kurzu s minimálne 70% dochádzkou a 80% úspešnosťou v záverečnom teste má nárok na získanie potvrdenia o návšteve kurzu.
 2. Potvrdenie alebo certifikát je vydaný do 10 pracovných dní a účastník si ho môže vyzdvihnúť osobne alebo si ho môže nechať poslať poštou. Odosielanie potvrdení a certifikátov prostredníctvom mailu nie je možné.

 

Podmienky pre stornovanie kurzu
 1. Stornovanie kurzu pred jeho začiatkom je možné písomne bez udania dôvodu. Účastníkovi bude vrátených 100% z ceny kurzu, ktorú za kurz uhradil.
 2. V prípade zrušenia kurzu zo strany Mundis jazykovej školy počas jeho priebehu, vzniká účastníkovi kurzu nárok na vrátenie pomernej časti uhradeného kurzovného. Čiastka je znížená o pomernú časť, ktorá bola vynaložená za dovtedy zrealizovanú výučbu. V prípade zrušenia kurzu zo strany Mundis jazykovej školy pred jeho začiatkom, vzniká účastníkovi kurzu nárok na vrátenie celej sumy, ktorú uhradil za kurz.
 3. V prípade vrátenia časti alebo celej výšky kurzovného bude čiastka prevedená do 10 pracovných dní odo dňa kedy účastník o vrátenie požiadal a oznámil číslo účtu kam mu má byť kurzovné vrátené.

Zodpovednosť
 1. Mundis jazyková škola nezodpovedá za ujmu na zdraví a majetku účastníkov kurzu.

 

Ochrana osobných údajov
 1. Mundis jazyková škola prehlasuje, že všetky poskytnuté osobné údaje budú použité len pre internú potrebu spoločnosti v súlade so Zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a nebudú postúpené tretím stranám.
 2. Účastník kurzu, resp. jeho zákonný zástupca prihlásením sa na niektorý z kurzov dáva súhlas Mundis jazykovej školy so spracovaním osobných údajov v zmysle platnej právnej úpravy o ochrane osobných údajov.
 3. Študent podaním prihlášky prehlasuje, že v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov súhlasí so spracovaním všetkých svojich osobných údajov uvedených v prihláške, ktoré poskytol Mundis jazykovej škole, za účelom uzatvorenia zmluvného vzťahu a pre marketingové účely Mundis jazykovej školy. Tento súhlas udeľuje na dobu trvania takéhoto zmluvného vzťahu a do doby 2 rokov od jeho ukončenia.

Tieto obchodné podmienky sú platné od 01.11.2015